Verwerkersovereenkomst

Privacy Statement, Welkom Financiële Diensten

Welkom Financiële Diensten, gevestigd aan De Tuin 23 Bovenkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Welkom Financiële Diensten
De Tuin 23 1611KR Bovenkarspel
+31228526770
www.welkomfd.nl
info@welkomfd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Welkom Financiële Diensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Welkom Financiële Diensten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkomensgegevens
 • Werkhistorie
 • Opleidingsniveau
 • Gegevens inkomsten
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens m.b.t. gezondheid (i.v.m. aanvragen van een levensverzekering)
 • Strafrechtelijk verleden (i.v.m. aanvraag voor een verzekering of hypotheek)
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Welkom Financiële Diensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Welkom Financiële Diensten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Welkom Financiële Diensten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Welkom Financiële Diensten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Welkom Financiële Diensten) tussen zit.

Kredietwaardigheidscheck bij Welkom Financiële Diensten.

Het is mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt als we spreken over hypothecair krediet. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en inkomstengegevens) te verstrekken aan banken en/of verzekeraars ook wel “kredietwaardigheidsbeoordelaar“, genoemd, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke  toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@welkomfd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welkom Financiële Diensten gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Intersofware (Adviessoftware voor hypotheken en verzekeringen, hiermee borgen we kwalitatief goed advies naar onze klanten)
 • One Drive (opslag en backup van klantendossiers en boekhouding eigen onderneming)
 • Office 365 (Gebruik van office programma`s zoals Word, Outlook etc.)  Avira pro (antivirus) (om het gebruik van onze data en systemen te beschermen tegen virussen en inbraak op gegevens)
 • Windows 10 pro (meest veilige systeem van Windows om zo ook de veiligheid van dossiers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen)
 • KeyGen software (hiermee maken we unieke codes welke moeilijk te kraken zijn om zo de veiligheid van inlogsystemen te waarborgen.
 • Keeper (digitale kluis voor passwoorden en inloggegevens, om zo de veiligheid van inlogsystemen te waarborgen.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Welkom Financiële Diensten zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijnen voor dossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
 • 30 jaar na het beëindigen van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering Onze bewaartermijn(en) voor schadedossiers zijn:
 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier Onze bewaartermijn voor een hypotheekdossier is.
 • 5 jaar na afsluiten overeenkomst (bron. SVC Kennisportal d.d. 17-01-2018 ©SVC Compliance B.V. 2)
 • 30 jaar voor het afsluiten voor een hypotheekdossier zolang het beheer via Welkom Fianciële Diensten loopt. Indien er een dossier wordt overgenomen door een ander intermediair dan zal na het moment van overname een bewaartermijn gelden van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Welkom Financiële Diensten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of hypotheekdossier, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • verzekeraars waarvoor wij als tussenpersoon optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade
 • hypotheekbanken en/of andere geldverstrekkers
 • Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres)
 • schadeherstelbedrijven
 • overheid en toezichthouders (AFM en AP), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk pleegt op uw privacy
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en dit geen inbreuk pleegt op uw privacy
 • MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het voorzien van data aan de met ons samenwerkende verzekeraars

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Welkom Financiële Diensten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welkom Financiële Diensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@welkomfd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Welkom Financiële Diensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe Welkom Financiële Diensten persoonsgegevens beveiligd:

Welkom Financiële Diensten respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van: – Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan; – Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.; – Het communiceren met onze relaties;

Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude); – Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Welkom Financiële Diensten maakt gebruik van software die passwoorden en inloggegevens maken en beveiligen. Daarnaast zorgt Welkom Financiële Diensten dat ook papieren dossiers achter slot en grendel gaan en dat ons kantoor is beveiligd met electronische beveiliging welke aangesloten is bij een alarm centrale. Papieren dossiers zijn altijd van tijdelijke aard aangezien Welkom Financiële Diensten de dossier altijd digitaliseert.

De volgende programma’s gebruiken we voor het waarborgen van de veiligheid van dossiers.

 • Avira pro (antivirus) (om het gebruik van onze data en systemen te beschermen tegen virussen en inbraak op gegevens)
 • Windows 10 pro (meest veilige systeem van Windows om zo ook de veiligheid van dossiers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen)
 • KeyGen software (hiermee maken we unieke codes welke moeilijk te kraken zijn om zo de veiligheid van inlogsystemen te waarborgen.
 • Keeper (digitale kluis voor passwoorden en inloggegevens, om zo de veiligheid van inlogsystemen te waarborgen.)

Ons Statement

Welkom Financiële Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@welkomfd.nl.

Welkom Financiële Diensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welkom Financiële Diensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welkom Financiële Diensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.